Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
1987
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ 30-х   ГОДОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ 30-х ГОДОВ
НИНО АСАТИАНИ

Изучение истоков профессионального градостроительства в Советской Грузии даёт возможность заключить, что в период зарождения грузинского советского градостроительства в республике была проведена большая работа, значение которой в истории грузинской архитектуры трудно переоценить.
...
დაწვრილებით...

მხატვარი დავით ქართველი (ბეჟიაშვილი) მხატვარი დავით ქართველი (ბეჟიაშვილი)
სარა ბარნაველი

გვიანი ფეოდალური ხანის აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ურთიერთობას ხელოვნების დარგში წარმოგვიჩენს საბეჭდავთა სფეროც. მათი კვლევის დროს აღმოჩნდა საყურადღებო მასალა XIX საუკუნის ზღურბლზე ქართულ საბუთთა გაფორმების თვალსაზრისით. ამ მხრივ საბუთებს მოსდგამს შემკობის ძველი ქართული ტრადიციები, მაგრამ
...
დაწვრილებით...

თბილისელი ოქრომჭედლების შემოქმედება (გიორგი ხანდამაშვილი, ძმები თომა და ამბროსი ჯიქიები) თბილისელი ოქრომჭედლების შემოქმედება (გიორგი ხანდამაშვილი, ძმები თომა და ამბროსი ჯიქიები)
რუსუდან ყენია

საქართველოში, ძველი დროიდან განვითარებულ ხელოვნების მრავალ დარგს შორის ლითონის მხატვრულ დამუშავებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია. მას უძველესი დროიდან მისდევდნენ

НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ ТАБУКАШВИЛИ. ЕГО ТВОРЧЕСТВО, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ ТАБУКАШВИЛИ. ЕГО ТВОРЧЕСТВО, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕОНИД ШЕРВАШИДЗЕ

Пейзажная живопись, как самостоятельный жанр, утверждается в Грузии значительно позже других жанров и одним из тех, чье творчество в значительной мере способствовало становлению и развитию этого жанра в Грузии, был живописец Николай Онуфриевич Табукашвили
...
დაწვრილებით...

ბრეხტი და ქართული სცენოგრაფია ბრეხტი და ქართული სცენოგრაფია
ქეთევან კინწურაშვილი

...თეატრის მხატვარი... დიდ თავისუფლებას იძენს, როცა სასცენო მოედნის აგებისას მის მიზანს
მეტად აღარ შეადგენს რაიმე გარკვეული ოთახის ან ადგილმდებარეობის ილუზიის შექმნა. აქ მინიშნებებიც
საკმარისია, მხოლოდ უნდა გადმოიცეს ისტორიულად და საზოგადოებრივად უფრო საინტერესო ფაქტი,
ვიდრე მას რეალური ვითარება მოგვცემდა“  /  ბ. ბ რ ე ხ ტ ი, „პატარა ორგანონი თეატრისათვის“.

ბერტოლტ ბრეხტი - დრამატურგი, რეჟისორი, თეორეტიკოსი - ახალი ტიპის დრამის, თეატრის შემქმნელი, მე-20 საუკუნის ...
დაწვრილებით...

Copyright © 2010 http://gch-centre.ge
Contact information: (+995 32)931338, (+995 32)931538, e-mail: research@gch-centre.ge
Designed and Developed By David Elbakidze-Machavariani